• Colt
  • >
  • Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

§1: Generelt

Nedenstående betingelser er gældende for tilbud, ordrer og leverancer af firmaet CO&LT ApS, med mindre andet er aftalt skriftligt.

§2: Priser og Tilbud
De anførte priser er i danske kroner netto, ekskl. moms, ab fabrik, inkl. CO&LT ApS´s standard-emballage. Tilbud afgivet af CO&LT ApS bortfalder, medmindre skriftlig accept er kommet frem til CO&LT ApS inden 30 dage fra dateringen af tilbuddet, eller den i tilbuddet anførte gyldigheds- periode. Væsentlige afvigelser i alu råvare indeks kan medføre at tilbuddets gyldigheds periode reduceres. Priser angivet i prislister, kataloger, annoncer og lign. er alene vejledende.

§3: Levering og risikoovergang
Levering sker ab fabrik CO&LT ApS, jf. Incoterms 2020.
Forsendelse af varen sker for købers regning og risiko med mindre andet er aftalt.
CO&LT ApS tager forbehold for forsinkelse af leveringstiden, som skyldes manglende eller forsinkede oplysninger og/eller tekniske specifikationer fra købers side vedrørende ordren.
Det aftalte leveringstidspunkt kan udskydes i det omfang forsinkelsen skyldes strejke, lockout, forsinket eller forhindret tilførsel/levering fra underleverandør, eller anden force majeure, som ikke er nævnt her. Hvis køber ikke kan modtage leverancen til den aftalte tid, er alle omkostninger og risici i forbindelse med opbevaring, transport etc. på købers regning, indtil leverancen kan finde sted. CO&LT ApS er ikke ansvarlig for købers tab, herunder driftstab, avancetab og andet indirekte tab som følge af forsinkelse af levering og sådant tab erstattes derfor ikke af CO&LT ApS. For så vidt, CO&LT ApS er ansvarlig for eventuelle forsinkelser under en bestemmelse i denne kontrakt, er et sådant ansvar begrænset til samlet max. 10% af ordrens værdi.

§4: Mangler og reklamation – produkt leverancer
Hvis produkterne eller en del heraf viser sig at være mangelfulde, er CO&LT ApS berettiget til inden for et rimeligt tidsrum at udbedre manglerne eller foretage genlevering af tilsvarende produkter af tilfredsstillende kvalitet. Hvis CO&LT ApS tilbyder at udbedre mangler eller foretage genlevering, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning. Alle krav skal fremsættes skriftligt over for CO&LT ApS umiddelbart efter varemodtagelse.
Køber må straks ved modtagelsen, og inden materialerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og absolut 8 dage efter varens levering på købers plads for at kunne tages til følge. 
Såfremt materialerne skal monteres eller indgå i en montage, som ikke foretages af køber, skal køber sørge for, at materialerne - inden montagen påbegyndes - gennemgås for mangler, idet reklamationen ikke kan finde sted efter at montage er påbegyndt. 
CO&LT ApS er ikke ansvarlig for mangler, som burde have været konstateret af køberen ved en sædvanlig undersøgelse af produkterne ved deres ankomst til køberen. Retten til reparation eller ombytning omfatter ikke skader eller fejl, som skyldes normalt slid, forkert anvendelse, forkert montering eller tilslutning, samt forsøg på ændring eller reparation. Fejlsøgning, afmontering, forsendelse, forsikring, genmontering og justering foretages af køber eller for dennes regning. Såfremt CO&LT ApS skriftligt anerkender ansvaret for fejl og mangler udbedres disse for CO&LT ApS’s regning. Bortset fra forpligtelsen til afhjælpning eller genlevering, er CO&LT ApS ikke ansvarlig for købers eventuelle tab, herunder driftstab, avancetab og andet indirekte tab som følge af mangler erstattes derfor ikke af CO&LT ApS. Denne begrænsning gælder dog ikke, såfremt CO&LT ApS har udvist grov uagtsomhed.

§5: Ansvar for mangler og skader – system leverancer inkl. montage
I det omfang CO&LT ApS er ansvarlig over for køber, er CO&LT ApS’s ansvar begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tabt fortjeneste og følgeskader i øvrigt kan ikke kræves erstattet.
CO&LT ApS påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold over for tredjemand.
CO&LT ApS’s ansvar er begrænset til mangler, der konstateres inden 1 år fra fakturadato. Krav skal fremsættes inden samme frist.
Er det entydigt anført i ordrebekræftelsen, at ordren udføres iht. AB92 er forhold vedr. levering, betaling, garanti m.m. gældende j.fr. AB 92.
Uanset om leverancen er sket iht. AB92 eller andet gælder, at såfremt der ikke indgås serviceaftale med CO&LT ApS bortfalder enhver garanti efter 1 år fra fakturadato.
Enhver form for rådgivning vedr. anvendelse af CO&LT´s produkter er uden ansvar, med mindre det fremgår af ordrebekræftelsen.

§6: Betalingsbetingelser
Betaling skal ske i overensstemmelse med CO&LT ApS’s til enhver tid gældende betalingsbetingelser, 30 dage netto med mindre andet fremgår af fakturaen eller kontrakt.
Ved forsinket betaling betales en morarente på 2 % pr. påbegyndt måned.

§7: Følgeskader/indirekte tab
Medmindre andet er angivet skriftligt, påtager CO&LT ApS sig intet ansvar overfor køber for nogen form for følgeskader, direkte eller indirekte tab, som følge af aftalen eller de leverede produkter eller installeret, herunder men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance eller andet.

§8: Ejendomsforbehold og ophavsret
Varen forbliver CO&LT ApS’s ejendom indtil betaling er lagt fuldt ud.

§9: Lovvalg & værneting
Tvister i anledning af aftalen, leverancen og alt, der har sammenhæng dermed, skal afgøres efter dansk ret, og sag herom skal anlægges ved Sø‐ og Handelsretten i København, medmindre CO&LT ApS efter eget valg anviser et andet værneting.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited